Informácie o spracovaní osobných údajov

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o. so sídlom Trieda Andreja Hlinku 21, 949 01 Nitra, IČO 36567582, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 16127/N (ďalej len „spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a servisu

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia servisu okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o tovare na servis a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení servisného zásahu.

Spracúva taktiež osobné údaje pri reklamácií, vystavovaní daňového dokladu, zmluvné vzťahy meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, prihlasovacie údaje, obchodné meno odberateľa, GPS odberateľa, IČO odberateľa, DIČ odberateľa, IČ DPH odberateľa, FAX odberateľa, webová stránka odberateľa, bankový účet odberateľa, pracovné zaradenie odberateľa, pohlavie odberateľa, štát odberateľa, obchodné meno dodávateľa, GPS dodávateľa, IČO dodávateľa, DIČ dodávateľa, IČ DPH dodávateľa, FAX dodávateľa, webovú stránku dodávateľa, bankový účet dodávateľa, pracovné zaradenie dodávateľa, pohlavie dodávateľa, štát dodávateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia servisných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia servisných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení servisu a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

· spoločnosť W-express, s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46931333, vedená Okresným súdom v Bratislave pod spisovou značkou 120731/B ako sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ

· spoločnosť Ing. Viera Šabíková ANTHEA, so sídlom Príčina 4, 951 97 Žitavany, Slovenská republika, IČO: 34394613, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra 407-2481 ako sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ

· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

· servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

· orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c. Nezáväzná objednávka tovaru

 

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

· spoločnosť W-express, s.r.o., so sídlom Klincová 35,  821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46931333, vedená Okresným súdom v Bratislave pod spisovou značkou 120731/B  ako sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ

· spoločnosť Ing. Viera Šabíková ANTHEA, so sídlom Príčina 4, 951 97 Žitavany, Slovenská republika, IČO: 34394613, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra 407-2481 ako sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ

· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

· servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

· orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 d. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

· spoločnosť W-express, s.r.o., so sídlom Klincová 35,  821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46931333, vedená Okresným súdom v Bratislave pod spisovou značkou 120731/B  ako sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ

· spoločnosť Ing. Viera Šabíková ANTHEA, so sídlom Príčina 4, 951 97 Žitavany, Slovenská republika, IČO: 34394613, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Nitra, číslo živnostenského registra 407-2481 ako sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ

· kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,

· servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

· orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

e. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúvana na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 f. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

 

g. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

h. Uplatňovanie nárokov spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY. Oprávneným záujmom spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

· súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i. Plnenie zákonných povinností spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY

Spoločnosť STEEL COLOR TECHNOLOGY spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou STEEL COLOR TECHNOLOGY.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

· daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Nákupný košík
error: