Pravidlá spracúvania osobných údajov

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Predávajúci STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o. (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje kupujúceho (ďalej tiež ako „dotknutá osoba“) o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:         STEEL COLOR TECHNOLOGY, s.r.o

Emailová adresa:      sykora@estplus.sk , sykora@pieskovacky.sk

Telefónne číslo:        +421 905 933 247

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba:    Jozef Sýkora

3. Účel spracúvania osobných údajov:

Účelom je uzatvorenie kúpnej zmluvy a predzmluvné vzťahy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Zlepšovanie našich služieb:

   • História objednávok 
   • Starostlivosť o zákazníkov
   • Užívateľský účet.
   • Marketingová činnosť: obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu.
   • Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb.
   • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci.

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu a záujemcovi o kúpu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Právnym základom je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu

Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia, bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorou je splnenie daňových povinností.

5. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

   • Zlepšovanie našich služieb.
   • Poskytovanie relevantného obsahu. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. Zasielať e-mailové a SMS správy. 

6. Identifikácia príjemcu alebo kategóriu príjemcu:

Kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník, Poštový prepravca, Dodávateľ (pre účely vybavenia reklamácie)

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

Daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

Marketingová činnosť, cookies:

Google Analytics, Facebook Analytics a pod.

7. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

K optimalizácii prvkov na webe a mimo web, Google Analytics, Facebook Analytics a pod. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť v https://pieskovacky.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie/

8. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov je určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 10 rokov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie účtovných dokladov na základe osobitného predpisu.

9. Práva dotknutej osoby

 Dotknutá osoba má právo:

   •  požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
   • na opravu osobných údajov,
   • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
   • namietať spracúvanie osobných údajov,
   • na prenosnosť osobných údajov,
   • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu sykora@estplus.sk , sykora@pieskovacky.sk, telefónne číslo +421 905 933 247, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

10. Zákonná alebo zmluvná požiadavka

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje na účel uvedený v týchto pravidlách, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, o ktorú kupujúci prejavil záujem a následne plniť práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

11. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Automaticky spracovávame aj cookies. Personalizáciu a cielenú reklamu si môžete kedykoľvek vypnúť v https://pieskovacky.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookie

Nákupný košík
error: